Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut een dossier aanlegt. Het dossier wordt vastgelegd conform de vereisten in de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst), en van beroepsvereniging SBLP, RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en AVP (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

o Uw dossier bevat de behandelovereenkomst, het medisch vragenformulier, aantekeningen over uw medische- en psychosociale situatie en gegevens over de voortgang van de begeleiding c.q. behandeling.
o Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die de therapeut voor het traject van belang vindt, en met uw expliciete toestemming zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

De behandelend therapeut doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat hij zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens, en er voor zorg draagt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Hij heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen verder voor de volgende doelen gebruikt worden:

o Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
o Voor het gebruik voor waarneming, tijdens de afwezigheid van de therapeut. De therapeut heeft een vervangingsafspraak met een collega therapeut. Deze valt eveneens onder het beroepsgeheim en hanteert dezelfde regels als beschreven als op deze website.
o Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
o Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de therapeut of administrateur een factuur kan opstellen.
o Naam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief. Als u daar geen prijs op stelt, kunt u zich daar voor afmelden.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal hij u hierover informeren en expliciet om uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

o Uw naam, adres en woonplaats
o uw geboortedatum
o de datum van de behandeling
o een korte omschrijving van de behandeling (‘consult lichaamsgerichte psychotherapie’)
o de kosten van het consult

Met bedrijven die een klein deel van uw gegevens verwerken, heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten om te waarborgen dat ook zij zorg dragen voor de beveiliging en vertrouwelijke omgang met uw gegevens. Denk daarbij aan het administratiekantoor.

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Mocht u meer informatie wensen over bovenstaande, of heeft u een klacht of verzoek, neem dan contact op met Rik Vermeulen info@thisisnotastory.nl